PRIVACYVERKLARING

Elke overeenkomst die Cornelis Transport NV sluit is onderworpen aan Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens en baseren ons daarbij op de voorschriften van Verordening 2016/679. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens (zoals gedefinieerd door Verordening 2016/679) verwerken.

Cornelis Transport NV kan uw persoonsgegevens verwerken en doorgeven aan derden (bv. klanten) met het oog op de verwezenlijking van volgende doelstellingen:

U kan ons te allen tijde contacteren om na te gaan welke persoonsgegevens wij van u in ons bezit hebben en kan ons vragen deze gegevens te actualiseren.

Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk om met ons contact op te nemen per e-mail: info@cornelistransport.be.